Agrihan Tayo with Charlie Cruz (December 22, 2019)


Nagpapatuloy ang ating series ng Pamamahala ng Gatasang Kalabaw sa Candice Jean farm kasama pa rin si Charlie Cruz. Dito sa AgriTV website.

14 views0 comments

Recent Posts

See All