Agrihan Tayo with Charlie Cruz (December 29, 2019)


Sa Candice Jean Farm, panabong na manok at milking carabaos ang mga inaalagaan. Ano ang sistema ni Charlie Cruz sa pangangalaga at tamang paggamit ng waste dito. Alamin sa AgriTV website.

37 views0 comments

Recent Posts

See All