Feedmix: Certified Feedmix-Fed Hito/Catfish (October 13, 2019)


Mga putahe mula sa hito na pinasarap dahil sa pagiging certified Feedmix-fed mula sa isang may-bahay sa Pampanga. Abangan sa AgriTV website.