Happy Pets: Breed of the Month - Labrador Retrievers (September 29, 2019)


Mga labrador retriever puppies owner ang nadalaw ng ating Happy Pet Parent Mark Lopez. Sasabihin nila kung paano ang tamang pag-aalaga sa mga puppies na ito dito sa AgriTV website.

16 views0 comments

Recent Posts

See All