Millennial Bukid Girl (April 12, 2020)


Millennial Bukid Girl sa pagbibigay ng linggu-linggong sari-saring kaalaman sa pagsasakahan at pag-aalaga ng mga hayop. Tuwing Linggo sa ABS-CBNS+A 7.30 ng umaga.

2 views0 comments

Recent Posts

See All