Millennial Bukid Girl (October 27, 2019)


Sa sariling hito farm ng ating Millennial Bukid Girl Princess sa Bulacan tayo kanyang ililibot at bibigyang tips sa pag-ma-manage nito. Dito sa AgriTV.

22 views0 comments

Recent Posts

See All