Orchid Growing (March 15, 2020)


Paanong ang pag-uumpisa ng isang orchid garden at ang mga varieties ng orchids na angkop sa inyong pagtataniman. Isang orchid and plants enthusiast at director ng Orchids Society Incorporated ang ating makakausap. Ngayong Linggo sa ABS-CBN S+A alas 7.30 ng umaga.


7 views0 comments

Recent Posts

See All