Pigeon Talk: Q&A (October 13, 2019)


Tanong sa pag-aalaga ng inyong pigeon sa panahon ng racing, sasagutin ni Bonakid Jason Caunan dito sa AgriTV website.