Pigeon Talk: Woody Loft (January 5, 2020)


Sa pagpapatuloy ng ating Bacolod special features sa mga fanciers nito. Binisita ni Bonakid ang Woody Loft.

8 views0 comments

Recent Posts

See All